गृहपृष्टम्

शठं प्रति शाठ्यम्  
नामधेयेन किं फलम् (लघुकथा)
मूर्खभृत्यस्य कार्याणि (लघुकथा )
सम्पादकीयः
धूर्तमतिधनदासयो: चरित्रम्  (लघुकथा )

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्