कीदृश्या शिक्षया भवितव्यम्

"सेवा हि परमो धर्मः" अस्य विशेषता च बोधितव्या।

कीदृश्या शिक्षया भवितव्यम्
                                                                                  संस्कृतच्छात्र: -हरिकृष्णशर्मा-वाशिष्ठ:
                                                                                          पूर्वसिक्किम: (भारतः)


शिशुभ्यो विद्यार्थिभ्यश्च यादृक्षी शिक्षा दातव्या यया
तेष्वीश्वरभक्तिधर्मसदाचारत्यागसंयमादीनां विकासस्स्यात्।ते ईश्वरं प्रति भयङ्कुर्युस्तथात्मानश्च विश्वासस्स्यात्तेषु।अपि च ते वीरधीरास्तथा परदुःखज्ञा यथार्थवादिनश्च सन्तु,सहैव तेऽन्यान्यान् सम्पूर्णानावश्यकान् विषयाँश्च जानीयुः।अस्मिन् विषये विचारशीलैर्विद्भिर्विशेषध्यानं देयं तथा च शिक्षायाः क्रियात्मक उपायोऽन्वेष्टव्यः। कीदृशी शिक्षाप्रणाली भवितव्येत्यस्मिन् विषये मया तुच्छमतिना यत्किञ्चिल्लिखितम्।तस्मिन् ध्यानभवनेन शिक्षाप्रणालिका अधिका दोषा नष्टाःभवन्तीत्यहं विश्वसिमि।तथा सति शिक्षा सुसार्थकतामलङ्करोतीत्यपि मम दृढविश्वासः।
• पाठ्यपुस्तकेष्वस्माकं प्राचीनस्यार्यसंस्कृतेःसन्महत्वं प्रतिपादयेयुस्तथा पौराणिकैतिहासिकमहापुरुषाणां जीवनस्य प्रभावोत्पादकघटनायाः सुवर्णनं भवेत्तथैव प्राचां संस्कृतग्रन्थानामुपयोग्यंशस्य समावेशं भवेत्।
• येनेश्वरस्य तथा धर्मस्य च प्रगाढसंस्कारो विद्यार्थिनां हृदये वसेत्तादृशो विषयः पाठ्यपुस्तकेषु स्यात्।
• "श्रीमद्भगवतगीता"सदृशः सर्वमान्यो ग्रन्थः उच्चशिक्षायामवश्यं भवितव्यम्।सदाचारधर्मयोर्महत्संस्कारं विद्यार्थिनां हृदये वसेत्तादृक्षी शिक्षाप्रणाली महदावश्यकी।
• धार्मिकशिक्षायास्स्वतन्त्रव्यवस्था चावश्यं भवेद्यत्र ईश्वरभक्तिः,मातृपितृसेवा,शास्त्रभक्तिः,सत्यम्,प्रेम,ब्रह्मचर्यम्,अहिंसा,निर्भयता,दानशीलता,निष्कपटता,परस्त्रीमातृवद्भावता,परनिन्दादूरकारकता,परधर्मभयवहता,शारीरिकश्रमस्यमहत्ता,सज्जनप्रीतिकारितादीत्यादीनां पठनपाठनेषु विशेषध्यानं भवेत्।
• सात्त्विकाहाराणां विषषे तेषां लाभस्य च विषये विशेषेण बोधितव्यम्।
• "सेवा हि परमो धर्मः" अस्य विशेषता च बोधितव्या।
• पाश्चात्यसंस्कृतेरपक्षया स्वस्यसंस्कृतिः कथं संरक्षणीया जागरणा च कर्तव्येत्यस्मिन् बहुध्यानं दत्वा बोधितव्यम्।
एवं शिक्षाप्रणालीसुव्यवस्थिता सुसंस्कृता च भवति।
!!अस्तु शम्!!


                                                        वाराणस्यामध्ययनरतः
Attachments area

भवतः का प्रतिक्रिया ?

like
8
dislike
0
love
2
funny
1
angry
0
sad
0
wow
1