अङ्कनम् : चन्द्रसंस्कृत मा.वि.

चन्द्र-संस्कृत-माध्यमिक-विद्यालये चन्द्रप्रसादाचार्यस्य प्रशस्यन्नाम

भवतां जालवृत्तिं सञ्चालनाय अनुभवजन्यज्ञानमस्तीति  अस्माकं विश्वासः । अस्याः जालवृत्याः गाेपनीयतां ज्ञापकनीतिं च भवन्तः पठितवन्तः, अवगच्छन्ति च ।

अवगतम्